Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 36.000 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ