Όργανα του Δήμου

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρέιτε πληροφορίες για το Δήμαρχο Καρπενησίου, τους Αντιδημάρχους και τον Γενικό Γραμματέα, να ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των υπολοίπων επιτροπών καθώς επίσης και να δείτε τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης των αιρετών (σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4).