Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  εργασίες που θα γίνουν στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού της Δ.Ε. Ποταμιάς. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρακάτω παρατίθενται το

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης,

β) η περίληψη του διαγωνισμού 

γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού.