Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού τακτικής συντήρησης οχημάτων

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου για το έτος 2017.

Περίληψη διακήρυξης

Πλήρης διακήρυξη