Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών της πυρασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 _Β_

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 4ΜΗΝΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019