ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση για εγγραφη των ενδιαφερόμενων εργολη[τών και μελετητών δημοσίων έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 του έτους 2019. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ