Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Α )Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς & Β) Παροχή υπηρεσιών σύλληψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί  Α) Στην παροχή  υπηρεσίας κτηνιάτρου  για την φροντίδα  των αδέσποτων ζώων συντροφιάς & Β) Στην παροχή υπηρεσιών  σύλληψης  και φροντίδας αδέσποτων ζώων  συντροφιάς.

Οι υπηρεσίες  φροντίδας των αδέσποτων  ζώων   και  οι υπηρεσίες  περισυλλογής  αδέσποτων ζώων συντροφιάς αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένες  τεχνικές  περιγραφές   του Τμήματος Τοπικής  Οικονομίας. Κριτήριο κατακύρωσης των υπηρεσιών είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος υπηρεσίας  .

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στην υπηρεσία του Δήμου, Ύδρας 6, την οικονομική-τεχνική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, το αργότερο μέχρι 16-5-2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται επίσης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου, περί εγγραφής σ΄ αυτό.

Διαβάστε την Τεχνική υπηρεσία για υπηρεσία κτηνιάτρου και Τεχνική περιγραφή για περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευδοξία Κονιαβίτη