Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν τις αριθ.:175/02-04-2018 και 176/02-04-2018 Αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής ψήφισης πίστωσης, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «7ΘΣΦΩΕΓ-ΦΙΦ» και «60ΨΝΩΕΓ-ΚΡ2» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων όπως αναφέρεται αναλυτικά στην μελέτη του τμήματος διαχείρισης περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ