Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια pellet ξύλου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια pellet ξύλου για το σχολικό συγκρότημα 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού Σχολείου, που περιλαμβάνεται στην αρ.80/22-09-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 7/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Θανασιάς, Τηλ: 22373 50029 , Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ