Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας, Συγκρέλλου

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας, Συγκρέλλου», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 34.160,00€.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Γ.Σ.Υ.

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τ.Ε.Υ.Δ.