Ανακοίνωση σχετικά με την περίληψη διακήρυξης για την ενίσχυση του προσωπικού μαγειρείου της Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου

Διόρθωση της αριθμ.πρωτ.:1678/30-01-2018 περίληψης διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 01/03/2018 έως 28/02/2019

Εκ παραδρομής στην περίληψη διακήρυξης με αριθμ.πρωτ.:1678/30-01-2018, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 01/03/2018 έως 28/02/2019 ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 35.464,50€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., γίνεται αναφορά για εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. Όπως προκύπτει από την διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Συνεπώς καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα υποβάλλουν την προσφορά τους, όπως να μην λάβουν υπόψη την έκδοση εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τη συμμετοχή τους στον ανωτέρω συνοπτικό διαγωνισμό.