Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00μμ ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Σουλιώτης Νικόλαος