ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 01/08/2016 μέχρι 31/07/2017»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 01/08/2016 έως 31/07/2017» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  19.800,00€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, στις 20 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10:30π.μ.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α.

Όλα τα έντυπα του διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου – website: www.karpenissi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 22373 50029.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ