Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 133.085.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ