Στοιχεία περιουσιακής κατάστασης αιρετών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος “Καλλικράτης” (Ν.3852/2010, άρθρο 61, παρ.4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση και τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.