Οι Αντιδήμαρχοι

 
Γενιτσαρόπουλος Χρήστος: κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς,  με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Τεχνικών Έργων 
β. Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
γ. Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού 
δ. Χωροταξίας και Πολεοδομίας 
ε. Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Προσωπικού 
στ. Εξυπηρέτησης Πολιτών 
ζ. Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 

 

 

 

 

 


 
Χαλκιάς Παντελής: κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας,  με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Διαχείριση Κρίσεων -Πολιτικής Προστασίας 
β. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
γ. Υποδομών και Δικτύων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σβερώνης Ιωάννης: κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Προυσού,  με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Αθλητισμού
β. Διαχείρισης Περιβάλλοντος
γ. Συντήρησης Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
δ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ε. Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 

 

 

 
 
Κεραμάρης Δημήτριος: κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και τη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς, με αρμοδιότητες σε θέματα:
 
α. Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας 
 

 

 

 

 

                                          
                         
 
 
 
 
  
 
Ζαλοκώστα Σοφία: κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, με αρμοδιότητες σε θέματα:
                                                                    
α. Κοινωνικής Πολιτικής 
β. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ. Πολιτισμού και Παιδείας  
δ.  Στήριξης της Τρίτης Ηλικίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κονιαβίτη – Ζαρμακούπη Ευδοξία: καθ’ ύλην Τοπικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες σε θέματα:
                                                                    
α. Τοπικής Οικονομίας
β. Δημοτικής Αστυνομίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοκόση – Χαβέλου Νικολέτα: καθ’ ύλην Ισότητας, στήριξης Οικογενειακής Ζωής και Τρίτης Ηλικίας, με αρμοδιότητες σε θέματα:
                                                                    
α. Ισότητας των Φύλων
β. Στήριξης της Οικογενειακής Ζωής