Η Δημοτική Επιτροπή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόεδρος
Κακαβάς Χρήστος

Τακτικά Μέλη οι κ.κ
1. Σταμάτης Ιωάννης
2. Λερογιάννης Δημήτριος
3. Κόγια Παρασκευή
4. Σκαρπής Ιωάννης
5. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
6. Σουλιώτης Νικόλαος


Αναπληρωματικά Μέλη οι κ.κ
(Κλειθέντα σε απουσία των τακτικών μελών τους με τη σειρά της εκλογής τους)
1. Ίβρος Ιωάννης
2. Σβέρωνη Χριστίνα
3. Γιαννιώτης Δημήτριος
4. Παρούτσας Λάμπρος
5. Σβερώνης Ιωάννης
6. Χαβέλος Αθανάσιος

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής