Κέντρα Κοινότητας

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας

Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Δήμου, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το επισιτιστικό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους), η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ κλπ. Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας μπορεί να είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασης του, κατά προτεραιότητα ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπηρεσίες & Παροχές

Αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας, ανά άξονα λειτουργίας, αποτελούν τα εξής:

Α. Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

 • Ενημέρωση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το  Κοινωνικό Παντοπωλείο, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» κ.α.
 • Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους σε προγράμματα και δομές του Δήμου
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη των ωφελούμενων στη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη των Κέντρων Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

 • Διασύνδεση,  Συνεργασία και Παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ)

 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο και δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο  Κοινότητας του Δήμου Καρπενησίου λειτουργεί  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε ημέρες την εβδομάδα, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 με 15:00. Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους και του Δήμου (τοπικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες).

Διεύθυνση & Στοιχεία Επικοινωνίας

Το  Κέντρο  Κοινότητας του Δήμου Καρπενησίου βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στο Καρπενήσι.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Τηλέφωνα: 2237 3 52200 & 2237 3 52221  Fax: 2237 3 52224  E-mail: a.fakitsa@0716.syzefxis.gov.gr &    m.trasteli@0716.syzefxis.gov.gr

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου στελεχώνεται από  δύο Κοινωνικές Λειτουργούς, μία εκ των οποίων είναι και  συντονίστρια της δομής

Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι συνδεδεμένο με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (Ε.Π.Σ) με σκοπό την ακριβή περιγραφή των στοιχείων (ηλεκτρονικός ατομικός φάκελος ωφελούμενου) και των αιτημάτων των ωφελούμενων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για πλήρη καταγραφή τοπικών αναγκών, αλλά και καλύτερη παρακολούθηση άμεσων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Ε.Π.Σ διατίθεται στο δήμο αδαπάνως από το φορέα που το σχεδίασε και το υλοποιεί, με μέριμνα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεσμεύονται από τον οικείο περί προσωπικών δεδομένων νόμο. Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούνται μόνο μεταξύ των στελεχών του Κέντρου και των εμπλεκόμενων, κατά περίπτωση υπηρεσιών.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Στο ν. 4445/16 (ΦΕΚ 236 Α/19-12-2016) περιγράφεται το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης το οποίο θα παρακολουθεί τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας.

Δικαιώματα ωφελούμενων

Για τους ωφελούμενους εξασφαλίζονται κατ’ ελάχιστον τα εξής

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική (ή διασύνδεση με αντίστοιχες υπηρεσίες)
 • Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας
 • Πληροφόρηση αναφορικά με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
 • Λήψη των υπηρεσιών κατά το διάστημα των προβλεπόμενων ωρών και ημερών λειτουργίας του Κέντρου και των ωρών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Πλήρης σεβασμός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής και του σεξουαλικού προσανατολισμού τους

Κατόπιν αίτησή τους, οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για την εξέλιξη των αιτημάτων ή/και των αιτήσεων που έχουν κάνει στο Κέντρο οποιαδήποτε δράση, πρόγραμμα και παροχή υπηρεσιών εν γένει.

Υποχρεώσεις ωφελούμενων ή πιθανών ωφελούμενων

Οι προσερχόμενοι προς εξυπηρέτηση στο Κέντρο Κοινότητας αποδέχονται τους παρακάτω όρους και περιορισμούς

 • Σε περίπτωση που προσέρχονται σε ημέρες και ώρες εκτός προγράμματος, το προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ή/και να μην επιτρέψει την είσοδο στον χώρο
 • Συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 2472/1997  και GDPRγια την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Γνωρίζουν και αποδέχονται την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, φυλετικής, ψυχολογικής) μεταξύ εξυπηρετούμενων ή εξυπηρετούμενων και στελεχών της Δομής
 • Είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα και σε περίπτωση απώλειας τα μέλη του προσωπικού δεν φέρουν καμία ευθύνη.
 • Οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους άλλους ωφελούμενους, καθώς και τους χώρους του Κέντρου
 • Είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Κέντρο για τη λήψη των παρεχόμενων υπηρεσιών εκτός από τις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται επαρκώς η αδυναμία τους. Στις περιπτώσεις αυτές, διορίζουν και εξουσιοδοτούν πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους
 • Οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε τυχόν δικαιολογητικό τούς ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, το οποίο η ίδια δεν μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης, ενδέχεται να εξαιρεθούν από προγράμματα των οποίων οφείλουν να τηρούν τις προϋποθέσεις και να μην καταστούν ωφελούμενοι