Κοινωνικό Εισόδημα Αλλυλεγγύης

Παρουσίαση Προγράμματος περί του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης