Βελτίωση Υποδομών Αγίας Βλαχέρνας, Σελλών, Στεφανίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση Υποδομών Αγίας Βλαχέρνας, Σελλών, Στεφανίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ