ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ

Με τη  μελέτη αυτή προβλέπεται η βελτίωση των υποδομών των Τ.Κ. Σαρκίνης Εσωχωρίων Βελωτών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ