Βελτίωση υποδομών Ασπροπύργου, Βελωτών, Εσωχωρίων, Σαρκίνης, Καταβόθρας, Αλεστίων

Με τη  μελέτη αυτή προβλέπεται η βελτίωση των υποδομών των οικισμών Ασπροπύργου, Βελωτών, Εσωχωρίων, Σαρκίνης, Καταβόθρας, Αλεστίων. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ