Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ