ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΒΡΑΧΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΣΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΒΡΑΧΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΣΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 22.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ