Διακήρυξη δημοπρασίας για προμήθεια φακέλων, αποστολής αλληλογραφίας κλπ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: α) παραγωγής, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, β) προμήθειας φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του, και γ) αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για δύο (2) έτη από την υπογραφή των συμβάσεων με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.375,20 ευρώ, συμεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 20.000 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2019. Παρακάτω, παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΤΕΥΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ