Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Προυσού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Προυσού». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.