Χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακυρώνεται λόγω αλλαγής της Τεχνικής έκθεσης και θα βγεί εκ νεόυ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χλωρίωση και χημική εξέταση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ