Ανάθεση υπηρεσίας “Χημικής εξέτασης νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου”

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Χημική εξέταση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ