Ανάθεση υπηρεσίας «Χημικής εξέτασης νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Χημική εξέταση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ