ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ». Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ