ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ– ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ– ΚΑΛΛΙΘΕΑ” συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (μαζί με τον Φ.Π.Α.). Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ