Βελτίωση οδικού δικτύου Βελωτά-Εσωχώρια

Το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ μήκους  6+100 χλμ. αφορά την σύνδεση των οικισμών Βελωτών  με Εσωχώρια και Ισιώματα. Ο δρόμος  δεν φέρει τάφρο παροχέτευσης όμβριων υδάτων και τεχνικά για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων των ρεμάτων καθώς και οδόστρωμα.

Με την κατασκευή του έργου προτείνονται οι απαραίτητες εργασίες βελτίωσης του ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει τους πολλαπλούς σκοπούς της εκμετάλλευσης των αγροτεμαχίων της περιοχής και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων και της δασοπονίας (αντιπυρική προστασία του δάσους, διαχείριση, αγροτουρισμό κλπ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ