Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση υποδομών Στενώματος και Παυλόπουλου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ-ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΤΕΥΔ-ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΣΥ_ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ