Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Κτημενίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ-ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

ΕΣΥ_ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

ΤΕΥΔ-ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ