Υποβολή νέου έργου για το Δήμο Καρπενησίου μέσω του JESSICA

Ο Δήμος Καρπενησίου συνεχίζει την κατάθεση προτάσεων, με την υποβολή νέων μελετών, αξιοποιώντας έτσι το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθενται.
Αυτή τη φορά προχώρησε στην υποβολή έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων σε επιλεγμένες περιοχές σε συνδυασμό με ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα» στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA με προϋπολογισμό 405.850 € πλέον Φ.Π.Α.
Το έργο καλύπτει το σύνολο των λαμπτήρων του δημοτικού οδοφωτισμού σε δρόμους και πλατείες της πόλης του Καρπενησίου και πιλοτικά σε 3 κοινότητες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Αφορά δε, την αντικατάσταση των λαμπτήρων στις στήλες της ΔΕΗ και τα φωτιστικά σώματα του Δήμου Καρπενησίου που αποτελούν το ηλεκτροφωτισμό οδών και πλατειών.
Συγκεκριμένα, οι παλαιού τύπου λαμπτήρες θα αντικατασταθούν με νέου τύπου για χαμηλότερη κατανάλωση. Οι λαμπτήρες που θα αντικατασταθούν ανέρχονται σε 3.100.
Επιπλέον, το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλε-διαχείρισης και τηλε-ελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Το σύστημα απαρτίζεται από:
• φωτιστικά νέας τεχνολογίας
• πλατφόρμα διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων
• εξοπλισμό ανά ομάδα (κλάδο) φωτιστικών σωμάτων
• εξοπλισμό τηλε-διαχείρισης ανά φωτιστικό σώμα
Το προτεινόμενο έργο εκτιμάται ότι θα επιφέρει στο Δήμο Καρπενησίου ένα ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας περίπου 70%.