Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 58, 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ Α΄73).
 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ 2214/Β΄/14-10-2015 και ΦΕΚ 2335/Β΄/30-10-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το από 24/8/2019 Πρακτικό Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου.
 4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12746/3-9-2019 απόφασή μας με την οποία ορίσαμε Αντιδημάρχους για τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-8-2020.
 5. Την υπ’ αριθ. απόφαση απόφασή μας με την οποία τροποποιήμε την υπ’ αριθ. απόφασή μας περί «Ορισμού Αντιδημάρχων.
 6. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
 7. Την υπ. αριθ. πρωτ. 13839/25-9-2019 παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Κουτρομάνου Ταξιάρχη του Παναγιώτη.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ

Α) Αναθέτουμε για τη χρονική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-8-2020 την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στους Αντιδημάρχους, διατηρούμε δε τη δυνατότητα του Δημάρχου, εφόσον οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του το επιτρέπουν, να τελεί κατά προτεραιότητα αυτοπροσώπως τις εν λόγω τελετές:

 

 1. κο Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ
 2. κο Χαλκιά Παντελεήμωνα του Δημητρίου
 3. κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου
 4. κο Κεραμάρη Δημήτριο του Ευριπίδη
 5. κο Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου

 

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 267/10-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑΣΩΕΓ-Ρ9Σ)  απόφαση μας περί «Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων»

 

Γ) Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.6 του Ν.3852/2010 και αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Διαβάστε την αναρτημένη απόφαση στο Διαύγεια.