Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16500/2015 Απόφασης Δημάρχου περί τοποθέτησης του προσωπικού του Δήμου Καρπενησίου στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2214/Β/2015 & ΦΕΚ 2335/Β/15-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ)

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Έχοντας υπόψη

1.         Την παρ.1 περ.δ΄του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)

2.         Το άρθρο 254 «Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων σε νεοσύστατους Δήμους» του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)

3.         Το άρθρο 18 «Ειδικές ρυθμίσεις» το Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α’ 138/9.8.2010)

4.         Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2214/τ.Β’/14-10-2015 (& ΦΕΚ 2335/Β/15-Διόρθωση σφάλματος)

5.         Την υπ’ αριθμ. 16500/2015 Απόφαση Δημάρχου σχετική με την τοποθέτηση του προσωπικού του Δήμου Καρπενησίου στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2214/Β/2015)

6.         Τις υπηρεσιακές ανάγκες λειτουργίας, το υπάρχον προσωπικό ύστερα από τις συνταξιοδοτήσεις – αποχωρήσεις

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε εκ νέου το Μόνιμο και το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου στις οργανικές μονάδες

του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2214/τ.Β/14.10.2015 & 2335/τ.Β/2015-Διόρθωση σφάλματος) ως εξής:

στους υπαλλήλους του ΚΕΠ 481 του Δήμου Καρπενησίου τη λειτουργία του Γραφείου «Γραμμή του Δημότη».                      Ορίζουμε επίσης ότι η κατανομή του προσωπικού στα επιμέρους Γραφεία γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία  του Τμήματος.

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Σχέση Εργασίας Κλάδος / Ειδικότητα Βαθμός Οργανική Μονάδα Ο.Ε.Υ. Καθήκοντα
1 Αναγνωστάκης Δημήτριος του Ιωάννη Μόνιμος ΔΕ-28 Χειριστών ΜΕ Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων   Χειριστής Μ.Ε. (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
2 Αναγνωστόπολος Γεώργιος του Παναγιώτη Μόνιμος ΠΕ-1 Διοικητικού Δ Δ1.Διεύθυνση Διοικητικων Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας
3 Αναστασιάδης Κλήμης ΙΔΑΧ ΤΕ Τεχν/γων Μηχ/κων Γ ΣΤ1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων. ΣΤ2. Αυτοτελές Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομίας Ενεργειακού και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Υποδομών και Δικτύων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα. Χωροταξίας και Πολεοδομίας.
4 Ανδρεάκη Ιωάννα-Μαρία του Λάμπρου Μόνιμη ΤΕ-17 Διοικητικού – Λογιστικού Ε Γ1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας, Δ1.3 Οικονομικό Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Απασχόλησης, Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Λογιστηρίου
5 Ανδρεάκης Ιωάννης του Δημητρίου Μόνιμος ΔΕ-29 Οδηγών αυτοκινήτων Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.3. Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Οδηγός Οχημάτων και μηχανημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
6 Ασημάκης Δημήτριος του Ανδρέα ΙΔΑΧ ΥΕ Τεχνιτών Δ ΣΤ1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων Συντήρηση Υποδομών και Δικτύων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
7 Ασπρογιάννη Πούλια του Διονυσίου ΙΔΑΧ ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων (1ο Γυμνάσιο)
8 Αυγέρης Λάμπρος του Γεωργίου ΙΔΑΧ ΔΕ Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων Δ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Σχολικός Φύλακας. Φύλαξη κοινοχρήστων χώρων Δήμου.
9 Βάρσου Ευαγγελία του Ελευθερίου ΙΔΑΧ ΤΕ Μουσικών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεισιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.4. Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας Φιλαρμονική Δήμου Καρπενησίου
10 Βαστάκη Αλεξάνδρα του Ευαγγέλου Μόνιμη ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΣΤ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  Προνοιακών και Λοιπών Επιδομάτων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. (Αν. Μέλος ΔΕΠΙΣ)
11 Βλάχου Κωνσταντούλα του Δημητρίου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Β Δ1.Διεύθυνση Διοικητικων Οικονομικών Υπηρεσιών. Δ1.1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Ληξίαρχος Δ.Ε. Καρπενησίου (ΦΕΚ 2550/Β/2014). Δημοτολόγιο – Θέματα Αλλοδαπών. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
12 Γαλανού Βελισσαρία Μόνιμη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ΣΤ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Παιδικών Σταθμών. Καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο και τον Κανονισμό λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
13 Γαλανού Παρασκευή του Χρήστου Μόνιμη ΔΕ-8 Βοηθών Παιδαγωγών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Παιδικών Σταθμών. Καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο και τον Κανονισμό λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
14 Γεωργαλή Θεοδώρα του Παναγιώτη Μόνιμη ΔΕ Διοικητικού Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσωπικό  Παιδικών Σταθμών
15 Γεωργιάδης Παναγιώτης του Αριστείδη Μόνιμος ΔΕ-24 Ηλεκτρολόγων Δ ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού και Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
16 Γιαννοπούλου Αμαλία του Νικολάου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Δ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Εισπράκτορας Δήμου Καρπενησίου. Ανταποκριτής ΟΓΑ Τ.Κ. Παυλοπούλου, Τ.Κ. Στενώματος, Τ.Κ. Στεφάνι. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
17 Γιορδαμή Σεβαστή του Κων/νου Μόνιμος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ ΣΤ2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Χωροταξίας και Πολεοδομίας ((Μέλος ΚΟΣΕ)
18 Γραμματίκα Βασιλική του Ευθυμίου Μόνιμη ΠΕ Γεωπόνων Γ Γ1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας Φυτικής Ζωικής Παραγωγής και αλιείας, Κτηνιατρικής και Διαχείρισης Σφαγείων
19 Γραμματικογιάννη Βασιλική του Γεωργίου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Αναπληρωτής Ταμίας
20 Γρηγοροπούλου Ευανθία του Γρηγορίου Μόνιμη ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5 Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 1. Γραφείο ΚΕΠ Δομνίστας Καθήκοντα Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Στάβλων, ΤΚ Άμπλιανης, ΤΚ Ψιανών, ΤΚ Μεσοκώμης, ΤΚ Ροσκάς.Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
21 Διαμαντής Ιωάννης του Λουκά Μόνιμος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5 Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 1. Γραφείο ΚΕΠ Φουρνάς Καθήκοντα Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθ’εσεων Πολιτών
22 Δρίβας Ιωάννης του Ναπολέοντα ΙΔΑΧ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Δ ΣΤ1.4.Τμήμα Υποδομών και Δικτύων, ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γραφείου Ύδρευσης & Αποχέτευσης και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
23 Δροσίνης Γεώργιος του Δημητρίου Μόνιμος ΔΕ-29 Οδηγών αυτοκινήτων Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.3. Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Οδηγός Οχημάτων και μηχανημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
24 Δρόσος Παρασκευάς του Γεωργίου Μόνιμος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας Δ ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λειτουργία Σ.Μ.Α.
25 Δρούγου Βασιλική του Δημητρίου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Γ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Εισπράκτορας Δήμου Καρπενησίου. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
26 Ζαχαρόπουλος Παντελής του Ιωάννη Μόνιμος ΥΕ-16 Εργατών Καθαριότητας Δ ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λειτουργία Σ.Μ.Α.
27 Ζαχαροπούλου Βασιλική του Τριαντάφυλλου Μόνιμη ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Παιδικών Σταθμών. Καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο και τον Κανονισμό λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
28 Ζαχαροπούλου Μαρία του Ιωάννη ΙΔΑΧ ΥΕ Προσωπικό Μαγειρείου Γ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσωπικό Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας
29 Ζιωζιός Παναγιώτης του Ανδρέα Μόνιμος ΔΕ-29 Οδηγών αυτοκινήτων Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.3. Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Οδηγός Οχημάτων και μηχανημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
30 Ζολώτα Σωτηρία του Νικολάου Μόνιμη ΤΕ-2 Κοινωνικών Λειτουργών Γ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπέυθυνη Λειτουργίας ΚΑΠΗ και Παιδικών Σταθμών
31 Θανασιάς Γεώργιος του Σπυρίδωνα Μόνιμος ΠΕ-1 Οικονομιού Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.3. Τμήμα Οικονομικό  Προμηθειών & Δημοπρασιών (Αν. Μέλος ΚΟΣΕ)
32 Θανασιάς Ιωάννης του Σπυρίδωνα Μόνιμος ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.3 Τμήμα Οικονομικά Προϋπολογισμού
33 Ιωάννου Δήμητρα του Γεωργίου ΙΔΑΧ ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων (Γενικό Λύκειο)
34 Κακάβα Λουκία του Λουκά Μόνιμη ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ1.Διεύθυνση Διοικητικων Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
35 Καλύβα Σπυριδούλα Αχιλλέα Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Γ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Γενικό Πρωτοκόλλο, Τηλεφωνικό Κέντρο. Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Παπαρουσίου, ΤΚ Καλεσμένου, ΤΚ Αγίου Νικολάου, ΤΚ Αγίου Ανδρέα. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
36 Καραγεώργος Ιωάννης του Ηλία Μόνιμος ΔΕ-1 Διοικητικού Β Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Δ.Ε. Κτημενίων. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Κτημενίων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Ληξίαρχος Δ.Ε. Κτημενίων (ΦΕΚ 2550/Β/2014). Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Αγίου Χαραλάμπους, ΤΚ Δομιανών, ΤΚ Πετραλώνων. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
37 Καράμπελας Παναγιώτης του Χριστοφόρου Μόνιμος ΠΕ -5 Μηχ/γων Μηχ/κων Δ ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων, 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 1.3. Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τεχνικών Έργων και  Ενεργειακού και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού σύμφωνα με τον κλάδο/ ειδικότητα. (Μέλος ΚΟΣΕ)
38 Καρανίκα Σοφία του Παναγιώτη Μόνιμη ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων (2ο Δημοτικό Σχολείο)
39 Καρέτσος Κων/νος του Νικολάου Μόνιμος ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων   Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Οδικού Δικτύου σύμφωνα με τον κλάδο/ ειδικότητα. (Αν. Μέλος ΚΟΣΕ)
40 Καρκάνη Μαρία του Χαραλάμπους Μόνιμη ΤΕ-9 Βρεφονηπιοκόμων Γ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Παιδικών Σταθμών. Καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο και τον Κανονισμό λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
41 Καρυώτη Σπυριδούλα του Χριστοφόρου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Δ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Δημοτικών Εσόδων, Φόρων και Τελών. Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Μυρίκης, ΤΚ Βουτύρου, ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
42 Κατή Βασιλική του Δημητρίου Μόνιμη ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΣΤ ΣΤ2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Χωροταξίας και Πολεοδομίας
43 Κατή Μαρία του Γεωργίου Μόνιμη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Ληξίαρχος Δ.Ε. Ποταμιάς. Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας. Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Ανιάδας, ΤΚ Μικρού Χώριου, ΤΚ Καρίτσας, ΤΚ Συγκρέλου, ΤΚ Κλαυσίου. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
44 Κατσαδούρος Κωνσταντίνος του Δημητρίου Μόνιμος ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) Β Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού ΣΤ.1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων Λειτουργία Δημοτικών Γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Ηλεκτροφωτισμού και Λειτουργίας Δημοτικών Κτιρίων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
45 Κατσιάδα Ελένη του Χρήστου Μόνιμη ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
46 Κατσιαρού Ελένη του Κωνσταντίνου Μόνιμη ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες. Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Ποταμίας Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. ΚΕΠ Δ.Ε. Ποταμιάς
47 Κατσιφού Ελένη του Αθανασίου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Γ  Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Μισθοδοσίας, επιθεώρης εργασίας προσωπικού και διοικητικής μέριμνας
48 Καυκιάς Κωνσταντίνος του Αθανασίου Μόνιμος ΔΕ Χειριστών ΜΕ Δ ΣΤ1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων Χειριστής Μ.Ε. (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
49 Κελέση Κωνσταντία του Δημητρίου Μόνιμη ΠΕ-1 Διοικητικού Δ Δ1.Διεύθυνση Διοικητικων Οικονομικών Υπηρεσιών 1.3. Τμήμα Οικονομικό Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Δημοπρασιών
50 Κεφαλάς Δημήτριος του Νικολάου Μόνιμος ΠΕ-9 Γεωπόνων Ε  Α6 Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων Ε.1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων, 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος  Διαχείρισης Κρίσεων – Πολιτικής Προστασίας. Τενικών Έργων. Υπηρεσίας Πρασίνου. (Αν. Μέλος ΚΟΣΕ)
51 Κλεισιάρη Σοφία του Δημητρίου Μόνιμη ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Δ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες. Γραφείο ΚΕΠ Δ.Ε. Ποταμίας Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Μεγάλου Χωριού, ΤΚ Νοστίμου, ΤΚ Μουζίλου, ΤΚ Δερματίου, ΤΚ Χελιδόνας
52 Κοκοτίνης Γρηγόριος του Ιωάννη Μόνιμος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Β ΣΤ2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Χωροταξίας και Πολεοδομίας. (Αν. Μέλος ΚΟΣΕ)
53 Κοντογεώργος Παναγιώτης του Γεωργίου ΙΔΑΧ ΔΕ Χειριστών ΜΕ Δ ΣΤ1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων Χειριστής Μ.Ε. (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
54 Κοντούλα Ειρήνη του Γεωργίου Μόνιμη ΥΕ Οικογενειακής Βοηθού Δ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΑΠΗ
55 Κουτσοθανάσης Ευάγγελος του Βασιλείου Μόνιμος ΔΕ-29 Οδηγών αυτοκινήτων Δ ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.3. Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Οδηγός Οχημάτων και μηχανημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
56 Κωστόπουλος Κων/νος του Λεωνίδα Μόνιμος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Γ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προνοιακών και λοιπών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αρωγής
57 Κωστοπούλου Αλεξάνδρα του Ιωάννη Μόνιμη ΥΕ-16 Προσωπικό Καθαριότητας Γ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσωπικό καθαριότητας Παιδικών Σταθμών
58 Λαμπροπούλου Λαμπρινή του Γρηγορίου ΙΔΑΧ ΥΕ Προσωπικό Μαγειρείου Δ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσωπικό Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας
59 Λάμπρου Σωτηρία του Λάμπρου Μόνιμη ΤΕ-9 Βρεφονηπιοκόμων Γ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Παιδικών Σταθμών. Καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο και τον Κανονισμό λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
60 Λάππας Αντώνιος του Δημητρίου Μόνιμος ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων, ΣΤ.2 Αυτοτελές Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομίας Τεχνικών Έργων, Χωροταξίας & Πολεοδομίας
61 Λερογιάννης Σεραφείμ του Γεωργίου ΙΔΑΧ ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Λειτουργία Δημοτικών Γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων
62 Λιάγκα Σαυρούλα του Κωνσταντίνου ΙΔΑΧ ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Καθήκοντα ειδικότητας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του γραφείου διοικητικής μέριμνας
63 Μάκκα Φωτεινή του Ιωάννη Μόνιμη ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ.1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 1. Γραφείο ΚΕΠ Κτημενίων Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
64 Μάλαινου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου Μόνιμη ΤΕ-17 Διοικητικού – Λογιστικού Δ Γ1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας. Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 13. Τμήμα ΟΙκονομικό Καθήκοντα προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Καθήκοντα Λογιστηρίου. 
65 Μάλλιος Νικόλαος του Ευαγγέλου Μόνιμος ΔΕ-28 Χειριστών ΜΕ Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων  Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Φουρνά Χειριστής Μ.Ε. (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
66 Μαντέκας Βασίλειος ΙΔΑΧ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Γ ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων Τεχνικών Έργων
67 Ματσούκα Άννα του Κωνσταντίνου Μόνιμη ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Γ Α. Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο. Α7 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων (Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαβούλευσης, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Λοιπές Επιτροπές Συμβουλίου πλήν της Οικονομικής Επιτροπής)
68 Μήτσιου Βασιλική του Κωνσταντίνου Μόνιμη ΔΕ Διοικητικού Ε ΣΤ2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Καθήκοντα γραμματείας
69 Μπαζιώνη Βασιλική του Ευθυμίου Μόνιμη ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων (2ο Νηπιαγωγείο))
70 Μπακογεώργος Νικόλαος του Γεωργίου Μόνιμος ΔΕ Διοικητικού Β Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λειτουργία Μαθητικής Εστίας 
71 Μπακογιάννης Δημοσθένης του Δημητρίου ΙΔΑΧ ΔΕ Πρακτικών Μηχ/κών Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων   Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
72 Μπαλαούρα Αικατερίνη Μόνιμη ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ.1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
73 Μπαμπαλής Δημήτριος του Χαραλάμπους ΙΔΑΧ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Β ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων 1.2 τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος  Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την ειδικότητα
74 Μπανιά Ελένη του Χρήστου ΙΔΑΧ ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων (ΕΠΑΛ)
75 Μπαντή Μαρία του Ευαγγέλου ΙΔΑΧ ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Δ ΣΤ1. Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων, 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ΣΤ2. Αυτοτελές Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομίας ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τεχνικών Έργων, Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα. (Αν. Μέλος ΚΟΣΕ)
76 Μπάρκα Γεωργία του Σεραφείμ Μόνιμη ΥΕ-16 Εργατών Καθαριότητας Ε ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
77 Μπάτζιος Κων/νος Μόνιμος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ.1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
78 Μπέσσα Αγγελική του Νικολάου Μόνιμη ΤΕ-22 Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού
79 Μπογδάνη Τερέζα του Ευαγγέλου Μόνιμη ΤΕ-9 Βρεφονηπιοκόμων Δ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Παιδικών Σταθμών. Καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο και τον Κανονισμό λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
80 Μπόνια Αρτεμισία του Σταύρου Μόνιμη ΤΕ-16 Νηπιαγωγών Β Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Παιδικών Σταθμών. Καθήκοντα σύμφωνα με τον κλάδο και τον Κανονισμό λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
81 Μπούρα Ευαγγελία του Νικολάου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Γ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Ταμίας και Διαχειριστής. Ανταποκριτής ΟΓΑ Δ.Κ. Καρπενησίου
82 Νάσιου Κωνσταντίνα του Γεωργίου ΙΔΑΧ ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων (1ο Γυμνάσιο)
83 Νικόπουλος Απόστολος Μόνιμος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
84 Νταλλή Ιωάννα του Δημητρίου Μόνιμη ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Δ ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων Τεχνικών Έργων
85 Ντόκα Φωτεινή ΙΔΑΧ/4ΩΡ. ΥΕ Καθαριστριών Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Καθήκοντα ειδικότητας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του γραφείου διοικητικής μέριμνας
86 Ντρίβας Μιλτιάδης του Αθανασίου ΙΔΑΧ ΔΕ Εργατών Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων   Συντήρηση Υποδομών και Δικτύων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
87 Οικονόμου Στυλιανός του Κωνσταντίνου Μόνιμος ΔΕ-28 Χειριστών ΜΕ Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων  Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Προυσού Χειριστής Μ.Ε. (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
88 Παπαγεωργίου Αλκμήνη του Σεραφείμ Μόνιμη ΔΕ Διιοικητικού Λογιστικού Β ΣΤ1. Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών α. Γραφείο Γραμματείας Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών
89 Παπαγεωργίου Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού Δ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και περιουσίας Δημοτικών Εσόδων, Φόρων και Τελών
90 Παπαδοπούλου Μαρία του Γεωργίου Μόνιμη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Β ΣΤ1. Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών .1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων Τεχνικών Υπηρεσιών. (Πρόεδρος ΚΟΣΕ)
91 Παπαϊωάννου Γεώργιος του Φωτίου Μόνιμος ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Γ ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Έργων (Μέλος ΚΟΣΕ)
92 Παπαϊωάννου Δημήτριος του Φωτίου Μόνιμος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Β ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων . ΣΤ 2 Αυτοτελές Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομίας Λειτουργίας Δημοτικών κτιρίων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα. Χωροταξίας και Πολεοδομίας
93 Παπαροϊδάμη Μαρία του Γεωργίου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Γ Α. Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο Α7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή). Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
94 Παπαροϊδάμη Μαρία του Θεοφάνους Μόνιμη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Β Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεισιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.4. Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας Πολιτισμού και Παιδείας. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
95 Παπασπύρος Χαράλαμπος του Ιωάννη Μόνιμος ΤΕ-17 Διοικητικού – Λογιστικού Δ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.3. Τμήμα Οικονομικό Γραφείο αποθηκών. Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Αγίας Τριάδας, ΤΚ Χόχλιας. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
96 Πασιάκου Μαρία του Θωμά Μόνιμη ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων  (ΕΠΑΛ)
97 Πατέλου Αργυρή του Βασιλείου Μόνιμη ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Ε ΣΤ1. Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών 1.1. Τμήμα Τεχνικών έργων,  1.3. Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Τεχνικών Έργων, Γραφείο κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων
98 Πετσάβας Δημήτριος του Νικολάου Μόνιμος ΥΕ-16 Εργατών Καθαριότητας Ε Ε.1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης  Καθήκοντα υπηρεσίας πρασίνου και καθαριότητας / ανακύκλωσης σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
99 Πέτσικα Ελένη του Αλεξάνδρου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Ε Δ1. Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Δημοτολόγιου – Ληξιαρχείο – Θέματα Αλλοδαπών. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
100 Πλακιάς Ιωάννης του Φωτίου Μόνιμος ΔΕ-1 Διοικητικού Γ Δ1. Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με έδρα τη Δ.Ε. Προυσού. Γραφείο Διοικητικών Οικονομικών Θεμάτων Προυσού Καθήκοντα Διοικητικών Οικονομικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Ληξίαρχος Δ.Ε. Προυσού (ΦΕΚ 2550/Β/2014). Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Ασπροπύργου, ΤΚ Βελωτών, ΤΚ Καταβόθρας, ΤΚ Σαρκίνης, ΤΚ Τόρνου. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
101 Ράικος Νικόλαος του Σεραφείμ Μόνιμος ΠΕ Διοικητικού Ε Δ1. Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.3. Τμήμα Οικονομικό Προμηθειών και Δημοπρασιών
102 Ράπτη Παναγιώτα του Ιωάννη Μόνιμη ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεισιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προνοιακών και Λοιπών Επιδομάτων, Κοινωνικής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. (Μέλος ΔΕΠΙΣ)
103 Σερέτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου Μόνιμος ΔΕ-29 Οδηγών αυτοκινήτων Δ ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.3. Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού Οδηγός Οχημάτων και μηχανημάτων (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
104 Σιούρτος Νικόλαος του Θεοφάνη Μόνιμος ΔΕ-1 Διοικητικού Γ 1. Α5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, 2. Γ1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας 1.  Διοικητικής Βοήθειας 2. Καθήκοντα Προγράμματος Διαχείρισης Ανεπιτήρηστων Αναπαραγωγικών Ζώων. 3. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
105 Σταμούλη Ναυσικά του Φωτίου ΙΔΑΧ ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καθαριότητα Μαθητικής Εστίας
106 Στεφανή Γεωργία του Παναγιώτη Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Δ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δ.Ε. Φουρνά. Γραφείο Διοικητικών Οικονομικών Θεμάτων Φουρνά Καθήκοντα Διοικητικών Οικονομικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Ληξίαρχος Δ.Ε. Φουρνάς (ΦΕΚ 2550/Β/2014). Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ. Βράχας, ΤΚ Κλειτσού, ΤΚ Φουρνάς. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
107 Σύρος Γεώργιος του Στεφάνου Μόνιμος ΥΕ-16 Εργατών Καθαριότητας Ε ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
108 Σύρου Ελένη του Στεφάνου Μόνιμη ΔΕ Χειριστών Η/Υ Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας Δημοτικών Εσόδων, Φόρων και Τελών
109 Συρροκώστα Παναγιώτα του Δημητρίου ΙΔΑΧ ΥΕ Καθαριστριών Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων (5ο Νηπιαγωγείο)
110 Τάκης Κων/νος του Παντελή Μόνιμος ΤΕ-4 Μηχ/γων Μηχ/κων Γ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.3 Τμήμα Οικονομικό Υπ΄αριθμ.17000/16.9.14 Απόφαση Δημάρχου χορήγησης ειδικής άδειας
111 Τάκης Νικόλαος του Παντελή Μόνιμος ΥΕ Φυλάκων Γ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Φύλαξη Δημοτικού Κολυμβητήριου
112 Τελώνης Δημήτριος του Παναγιώτη Μόνιμος ΔΕ-35 Τεχνιτών Δενδροκ/ρών, Δενδροκόμων Ε Ε.1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Υπηρεσία Πρασίνου σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα
113 Τόλη Ευσταθία του Αντωνίου Μόνιμη ΤΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Δ Β. Επιτελικές Υπηρεσίες. 1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
114 Τομαρά Σωτηρία του Γεωργίου ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Μισθοδοσίας
115 Τριανταφυλλόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου Μόνιμος ΔΕ-28 Χειριστών ΜΕ Ε ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων   Χειριστής Μ.Ε. (σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα)
116 Τριανταφύλλου Δημήτριος του Γρηγορίου Μόνιμος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας Ε ΣΤ3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
117 Τριχιάς Ανέστης του Γεωργίου ΙΔΑΧ ΔΕ Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων Ε Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. 1.3. Τμήμα Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Εθελοντισμού Σχολικός Φύλακας. Φύλαξη κοινοχρήστων χώρων Δήμου.
118 Τσελεπής Δημήτριος του Χρήστου Μόνιμος ΤΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών Δ Α.6. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων – Πολτικής Προστασίας ΣΤ.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,1.1. Τμήμα Τεχνικών Έργων,  Διαχείρισης Κρίσεων – Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Έργων
119 Τσιάρα Ελισάβετ του Νικολάου Μόνιμη ΥΕ-16 Εργατών Καθαριότητας Ε ΣΤ3. Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
120 Τσιούνη Δήμητρα του Νικολάου Μόνιμη ΔΕ-38 Χειριστών Η/Υ Ε Α. Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο Α7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Αλεστίων, ΤΚ Εσωχωρίων, ΤΚ Καστανέας, ΤΚ Προδρόμου, ΤΚ Προυσού, ΤΚ Σταυροχωρίου. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
121 Τσιώνη Δήμητρα του Σωτηρίου ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικού Δ Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.3. Τμήμα Οικονομικό Μετακίνηση με την αριθμ. 20116/10.11.2014 στην Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.
122 Φεγγούλης Γιώργος του Σπυρίδωνα ΙΔΑΧ ΔΕ-1 Διοικητικού Δ Ε1 Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 1.2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λειτουργία Μαθητικής Εστίας
123 Φούκας Γιώργος του Λάμπρου Μόνιμος ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικός) Ε ΣΤ1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων σύμφωνα με τον κλάδο/ ειδικότητα
124 Φουρλιά Φωτεινή του Ιωάννη Μόνιμη ΠΕ Διοικητικού Ε Δ1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών. 1.2. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Κορυσχάδων, ΤΚ Φιδακίων & ΤΚ Σελλών. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ. (Μέλος ΚΟΣΕ)
125 Χαλκιά Βασιλική του Παναγιώτη Μόνιμη ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ε Δ.1. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 1.5. Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 1. Γραφείο ΚΕΠ Κτημενίων Καθήκοντα κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
126 Χαραλαμποπούλου Ζωή του Αθανασίου Μόνιμη ΔΕ-1 Διοικητικού Β Δ1.Διεύθυνση Διοικητικων Οικονομικών Υπηρεσιών. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δομνίστα . Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Δομνίστας Καθήκοντα διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Ληξίαρχος Δ.Ε. Δομνίστας (ΦΕΚ 2550/Β/2014). Ανταποκριτής ΟΓΑ ΤΚ Κρικέλλου, ΤΚ Δομνίστας. Ανταποκριτής ΕΛΓΑ
127 Χρυσαφόπουλος Παντελής του Κωνσταντίνου ΙΔΑΧ ΥΕ Εργατών Δ ΣΤ1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 1.4. Τμήμα Υποδομών και Δικτύων Συντήρησης Υποδομών και Δικτύων σύμφωνα με τον κλάδο / ειδικότητα