Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010)
  2. Τη διάταξη του άρθρου 89 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006).
  3. Το άρθρο 54 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τη διάταξη του άρθρου 74 ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Τον οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2214/Β΄/2015 και ΦΕΚ 2335/Β΄/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Το από 24/8/2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου.
  7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπενησίου εμπίπτει στις διατάξεις τους άρθρου 59 παρ.2 του Ν.3852/2010 και σε συνδυασμό με τον πληθυσμό του και με το γεγονός ότι αποτελείται από έξι (6) Δημοτικές Ενότητες και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι
  8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 3465 Β΄/28-12-2012) για το Δήμο Καρπενησίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους ‎13.105 κατοίκους.
  9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.
  10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13839/25-9-2019 παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Κουτρομάνου Ταξιάρχη του Παναγιώτη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον κ. Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου, καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

Α) την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και τον Εθελοντισμό, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως σε θέματα: i) Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια βίου Μάθησης, ii) Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, iii) Σχολικής Μέριμνας, iv) Εθελοντισμού και Νεολαίας.

Β) Τοπικής Οικονομίας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 12) και ιδίως σε θέματα: i) Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, ii) Ανάπτυξης και Προώθησης  Τουρισμού, iii) Φυτικής- Ζωικής παραγωγής και Αλιείας, iv) Κτηνιατρικής και Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, v) Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.

Γ) Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 10) και ιδίως σε θέματα: i) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ii) Αστυνόμευσης.

Δ) Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 11).

Ε) Συντήρησης Δημοτικών Κτηριάκων Εγκαταστάσεων, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 15).

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Προυσού ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Προυσού.

Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ.

Β. Ορίζουμε ως αναπληρωτή του κ. Γενιτσαρόπουλου Χρήστου του Σεραφείμ, καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Τεχνικών υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προσωπικού, καθώς και κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, τον Αντιδήμαρχο κ. Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου.

Γ. Ορίζουμε ως αναπληρωτή της κ. Ζαλοκώστα Σοφίας του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και κατά τόπον Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου τον Αντιδήμαρχο κ. Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου.

Δ. Ο Αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης του Γεωργίου θα λαμβάνει αντιμισθία.

Ε. Αντικαθιστούμε ως μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τον απερχόμενο, λόγω παραίτησης, Αντιδήμαρχο κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη του Παναγιώτη και ορίζουμε στη θέση του τον Αντιδήμαρχο κ. Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου.

ΣΤ. Αντικαθιστούμε τον απερχόμενο Αντιδήμαρχο κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη του Παναγιώτη ως Αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου, και ορίζουμε στη θέση του ως Αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Χαλκιά Παντελεήμωνα του Δημητρίου.

Ζ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 260/3-9-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση μας περί «Ορισμού Αντιδημάρχων.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.6 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιηθέν ισχύει, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Διαβάστε την αναρτημένη απόφαση στο Διαύγεια.