Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε την απόφαση.