3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μια (21) Ιανουαρίου   του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Εισήγηση για υποχρεωτική αναμόρφωση έτους 2019
  2. Εισήγηση για αναμόρφωση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ).
  3. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 .
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία  Τ.Κ Ασπροπύργου» προϋπολογισμού 188.000,00€.
  5. Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων εξόδων έτους 2019
  6. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ κατά του Δήμου Καρπενησίου).

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος