3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Είκοσι πέντε (25) Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Αποδοχή Χρηματοδότησης Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 100.000,00 € για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (1η υποχρεωτική)
3. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2022
4. Έγκριση 1ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
5. Έγκριση 1ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού» (προσωρινός ανάδοχος)
6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.596,00€ (Παράταση του χρόνου παράδοσης)
7. Εξέταση της από 3/1/2022 ένστασης του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΞΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.» κατά του από 28/12/2021 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) στο Παλιό Μικρό Χωριό του Δήμου Καρπενησίου. – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ