3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι έξι (26)Ιανουαρίου  2021 ημέρα Τρίτη   με ώρα  έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020   την 426/77233/13-11-2020 και την αριθ.28/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1 031/20-1-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.
 2. Πρόσληψη προσωπικού- χειριστή αποφρακτικού μηχανήματος βάσει των διατάξεων για τον Covid-19.
 1. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου.
 1. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών των υπηρεσιών(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 2. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και διενέργειας διαγωνισμών των προμηθειών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 3. Ορισμός μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 4. Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για την απευθείας ανάθεση έργων μέσω του Κ.Η.Σ.Κ. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 5. Ορισμός επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών  και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 6. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 7. Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για το ΜΗ.Μ.Ε.Δ. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 8. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών των υπηρεσιών (Δ/νση Διοικητικών -Οικονομικών).
 9. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και διενέργειας διαγωνισμών των προμηθειών(Δ/νση Διοικητικών -Οικονομικών).
 10. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης CPV 09134100-8 ,Πετρέλαιο  θέρμανσης  CPV 09135100-5, Αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4).
 11. Έγκριση 2ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την» Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών  2020-2021″.
 12. Έγκριση της αριθμ Αρ. Απόφασης 1/2021του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά εισηγητική έκθεση, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 13. Έγκριση της Αρ. Απόφασης 2/2021 ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2021.
 14. Έγκριση Αρ. Απόφασης 3/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ( αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 2021).
 15. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2021.
 16. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 17. Εξειδίκευση πιστώσεων Ετήσιου Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2021 του Δήμου Καρπενησίου .
 18. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Βασίλειου Μαντζιούτα του Ιωάννη.
 19. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Νικολάου Μήτσιου του Κωνσταντίνου.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ