3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μια   (21)του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου αγωγή κ. Γιαννιώτη Ιωάννη κατά Δήμου (θέμα εξ αναβολής).
  2. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στον διαγωνισμό του έργου « Βελτίωση και επέκταση δικτύων Ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»προϋπολογισμού 1.074.193,55€.
  3. Έγκριση2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κατακύρωσης για το έργο: « Βελτίωση  οδικού δικτύου Βελωτά  Εσωχώρια  », Προϋπολογισμού 100.000,00 €.
  4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού  κατακύρωσης  για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία Προυσού Τόρνου Καστανιάς και Προδρόμου » Προϋπολογισμού 35.000.00 € .
  5. Έγκριση 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατακύρωσης για το έργο «Συντήρηση αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου » προϋπολογισμού 390.000,00€
  6. Έγκριση 2ου πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατακύρωσης για το έργο «Ανάπλαση  δημοτικών χώρων στην ΤΚ. Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 166.000,00€
  7. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση  δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης των εγκαταστάσεων του  Δήμου Καρπενησίου αρχικού ποσού 55.046,96€.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ