3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τρεις (23) Ιανουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού  2018.
  2. Έγκριση της αριθμ.1184/18-1-2018 απόφασης του Δημάρχου
  3. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών (υπηρεσιών και προμηθειών
  4. Εισήγηση για  καθορισμό τιμών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
  5. Ορισμός δικηγόρου (εκχωρήσεις απαιτήσεων-Τράπεζα Πειραιώς ) θέμα εξ αναβολής.
  6. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος