3η TAKTIKH ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 3η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα γίνει στις Είκοσι  (20) του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 12.00πμ και λήξη 15:00μ.μ.

 

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση περιπτέρων (ακινήτων)
  3. Τροποποίηση κανονισμού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν – διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr ή d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Νικόλαος Σουλιώτης