3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις   είκοσι πέντε (25) του μηνός Φεβρουαρίου   2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  

  Πριν την συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο κ. Κλεομένη Λάππα για τις Μεταβολές σχολικών μονάδων

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Δημιουργία  Δημοτικού Ωδείου (εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα)
 3. Τροποποίηση οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα).
 4. Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής(εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα).
 5. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών  (εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα).
 6. Πρόσληψη προσωπικού για το Κ.Ε.Π Προυσού(εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα).
 7. Σύμβαση μίσθωσης έργου με (1) άτομο ειδικότητας/κλάδου ΠΕ Πληροφορικής(εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα).
 8. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα).
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμάτευση «περί αδέσποτων ζώων»(εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα).
 10. Ψήφιση προγράμματος τουριστική προβολή  (ΠΑΥ.341,395 και ,465) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ,έτους 2015(εισήγηση από οικονομική επιτροπή) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 12. Διαγραφή τιμολογίων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  ΟΤΑ» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 14.  Καταβολή  αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης  στην ΤΚ Μικρού Χωριού» αναδόχου κ.Μπούρα Παναγιώτη
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ Ασπροπύργου –Βελωτάς» αναδόχου Κορέντζελου Ιωάννη.
 3. Σύσταση  επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρπενησίου α)ΧΑΔΑ Φουρνάς β)ΧΑΔΑ Προυσού και γ) ΧΑΔΑ Κρικέλλου.
 4. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Βατότητας δρόμου από Μεγάλο Χωριό προς Νεκροταφείο και Γαύρο»

 

 

 Εσωτερική Διανομή:     Ο πρόεδρος Δ.Σ
Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου
     Ιωάννης Πέτρου