3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις δέκα επτά (17) του μηνός Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2016.(Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016. (Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα)
 3. Διευκρινήσεις επί της αριθμ.389/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος ΑΣΕΠ(αφορά προγραμματισμό προσλήψεων) .(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα).
 4. Έγκριση Τοπικού σχεδίου  Διαχείρησης Αποβλήτων (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 5. 5.   Έγκριση επικαιροποιημένου εγχειριδίου για το Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 2014-2020. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 6. Γνωμοδότηση  επί εγγράφου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας                   σχετικά με την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020                   για το έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή                    ΄΄Πανταβρέχει΄΄ του Δήμου Καρπενησίου». (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 7. Κατάργηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων»(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα).
 8. Τροποποίηση  ΟΕΥ Δήμου Καρπενησίου «(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα).
 9. Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων -εξόδων 2015 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ευδοξία Κονιαβίτη)
 10. Καθορισμός τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης (εισηγήτρια η  αντιδήμαρχος κ. Ευδοξία Κονιαβίτη).
 11. Καταβολή αξίας εταιρικής μερίδας στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -ορισμός εκπροσώπων Γενικής Συνέλευσης. (Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα)
 12. Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές  και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα).
 13. Ορισμός μελών επιτροπής  εκτίμησης ακινήτου.(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα).
 14. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα).
 15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμοδότηση.(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ. Χορμόβα).
 16. Τροποποίηση της 446/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ( Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος) .
 17. Καθορισμός για το έτος 2016, των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης» Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος .
 18. Ορισμός αρμόδιας υπηρεσίας – υπαλλήλων για την επικόλληση του ειδικού σήματος χαρακτηρισμού οχήματος ως «εγκαταλειμμένου». (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
  1. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση των ετήσιων Μητρώων Αρρένων (Ν.2119/93 .(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος)
  2. Άρση του δικαιώματος παραχώρησης για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Προυσού στο όνομα του κ. Κουτσοδήμα Νικόλαο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος).
  3. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος).
  4. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος).
  5. Έγκριση διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 4α ελάτης, 4β ελάτης, 4γ ελάτης, 3β δρυός, 5 δρυός και 2 δρυός του δημοτικού δάσους  «Κοκκινόβρυσης» Τ.Κ. Κλειτσού, Δ.Ε. Φουρνάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2016-2017. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος).
  6. Εκμίσθωση με δημοπρασία αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά και συγκρότηση επιτροπής  για τη διαχείριση των αθλητικών  εγκαταστάσεων για το 2016.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
  7. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
  8. Μεταβολές  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2016-2017(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
  9. Έγκριση έκδοσης  Εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής  και επαγγελματικής ζωής της ΕΕΕΤΑ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
  10. Επί αιτήσεως Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας με θέμα «Μίσθωμα Περιφερειακών ιατρείων Φιδάκια – Στένωμα» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
  11. Οικονομική ενίσχυση σε δημότες του Δήμου Καρπενησίου  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Αίτηση αναδόχου Κων/νου Τριάντου και Οδυσσέα Τριάντου ΟΕ για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος κύριας δημοτικής οδού Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» αναδόχου Ελισάβετ Καρφή
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα Δ.Ε. Καρπενησίου».
 4. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου » Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας «αναδόχου Τσούτσικα Φωτίου.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμηθειών «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρπενησίου.»
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Καταβόθρας» αναδόχου κ. Φεγγούλη Παναγιώτη.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Στέγαση Πολιτιστικών Συλλόγων στις Εργατικές Κατοικίες (Πολιτιστικό Χωριό)»αναδόχου κ. Γκρίζη Παναγιώτη.
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής  παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός Νεκροταφείων στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας».
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Βουτύρου» .
 10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Σελομαχαλά από θέση Παλαιολογγά Τ.Δ. Φουρνάς «.
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Αλεστίων».
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μικρού Χωριού «.

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

Πέτρου Ιωάννης