3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις δώδεκα (12) του μηνός Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μμ.
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών σφαγείων (κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος)
2. Επί αιτήματος «Κίνηση Πολιτών για την προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
3. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) (εισηγητής ο Γεν. Γραμματέας κ.Τασιός)
4. Τροποποίηση σχεδίου τουριστικής προβολής Δ.Καρπενησίου για το έτος 2014 (εισηγητής ο Γεν. Γραμματέας κ.Τασιός)
5. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Δ/νση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση δασοτεχνικού έργου και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
6. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Κατασκευή ξενώνα στην Τ.Κ. Σκοπιάς» ενταγμένου στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
7. Ονομασία πλατείας Τ.Κ. Αγίου Νικολάου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
10. Επί αιτήσεως κ.Γεωργίου Παναγιωτόπουλου ως εκπροσώπου της εταιρίας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΕ (για καταβολή μισθώματος χωρίς αναπροσαρμογή) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)
11. Έγκριση 4Ου τριμήνου εσόδων-εξόδων έτους 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)
12. Απευθείας ανάθεση ειδών ιχθυοπωλείου μετά από διαπραγμάτευση (κατόπιν άγονου ανοικτού διαγωνισμού) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)
13. Παράταση σύμβασης υγρών καυσίμων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)
14. Επιχορηγήσεις συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης)

15. Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
16. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
17. Παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες Α.Ο. Ποταμιάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας)
18. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος)
19. Διαγραφή οφειλών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος)
20. Άρση δικαιώματος παραχώρησης διπλού οικογενειακού τάφου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος)
21. Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)

22. Εγκριση 1ου ΑΠ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρπενησίου α)ΧΑΔΑ Φουρνάς β)ΧΑΔΑ Προυσου και γ)ΧΑΔΑ Κρικέλου αναδόχου Ντούβα Τεχνική ΟΕ
23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σκάλας στην Αγια Παρασκευή απο οικία Παναγιωτη Γεωργαλη προς οικια Αγγελικής Πολυχρόνη » αναδόχου: Κοιν/ξια Κεφαλά Χαϊδω – Χαντζόπουλος Νικόλαος
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές πλακόστρωτων δήμου Καρπενησίου» αναδόχου: Κοιν/ξια Κεφαλά Χαϊδω – Χαντζόπουλος Νικόλαος
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης γέφυρας Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ. Κων/νου Σ. Κολοκώτσιου ΕΔΕ
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Καθαίρεση τοιχίου γηπέδου και κατασκευή κιγκλιδωμάτων» στο Καρπενήσι αναδόχου κ. Νικόλαου Φακίτσα ΕΔΕ
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του δήμου στο Καρπενήσι» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ξία Γκορόγια Γεωργία –Παπαποστόλου Ε.
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης νέου Δημαρχείου» στην πόλη Καρπενησίου ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γκορόγια Γεωργία
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης Δ.Ε Καρπενησίου» αναδόχου κ. Μήτσιου Νικολάου
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα – Άγιος Ανδρέας» αναδόχου κ. Ευάγγελου Δ. Λερογιάννη.

Ο πρόεδρος Δ.Σ
Χρήστος Ντέκας

br /