38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις εικός πέντε (25) Σεπτεμβρίου   του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

    1) Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  Προϋπολογισμού: 12.500,00€ (οριστικός ανάδοχος)

    2)Έγκριση 4ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με θέμα «Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση  των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017» προϋπολογισμού 70.959,00€.(οριστικοί ανάδοχοι).

   3) Ανακλήσεις-ανατροπές

4)Εισήγηση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017.

   5) Ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  στην ΤΚ Στενώματος».

   6) Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος