31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι δυο (22) Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.    Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής επιτροπής
2.    Αποδοχή δωρεάς
3.    Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ Άμπλιανης, Δομνίστας, Κρικέλλου , Μεσοκώμης και Ψιανών», προϋπολογισμού 30.000,00€ και δημοσίευση της διακήρυξης για το διαγωνισμό.
4.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης  του διαγωνισμού για το έργο  «Εσωτερική
οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ Άμπλιανης, Δομνίστας, Κρικέλλου
Μεσοκώμης και Ψιανών», προϋπολογισμού 30.000,00€
5.    Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση και συντήρηση υποδομών στις ΤΚ της ΔΕ Προυσού.
6.    Έγκριση  2ου πρακτικού για το έργο «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου» προυπ/σμου 454.910,00 με ΦΠΑ
7.    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ & ΑΛΠΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
8.    Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 245.040,60€
9.    Έγκριση δαπανών για επισκευές οχημάτων
10.    Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής –απαλλαγή υπολόγων
11.    Έκδοση πάγιας προκαταβολής
12.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής  ποσού 891,10€ για την επισκευή του ΚΗΙ 4371 απορριμματοφόρου.
13.    Ορισμός δικηγόρου
14.    Ανάθεση έργων
15.    Ψήφιση πιστώσεων για προνοιακά επιδόματα
16.    Ψήφιση πιστώσεων
17.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –Αναμόρφωση
18.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2014
19.    Τροποποίηση της αριθμ.340/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής (αφορά έκδοση εντάλματος προπληρωμής, αλλαγή υπολόγου ).
20.    Τροποποίηση της αριθμ.172/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής (αλλαγή αναδόχου σε έργο) .
21.    Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση  υποδομών στις ΤΚ της ΔΕ Ποταμιάς.

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης