33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έξι (6) Σεπτεμβρίου   του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση πρακτικού ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για  την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου .

2.Επανεξέταση προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου.

3. Αποδοχή δωρεάς Σερετάκη Δημητρίου του Νικολάου προς το δήμο Καρπενησίου

4.Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου » Εσωτερική οδοποιία στην  Τ.Κ Κλαυσίου ποσό 7.000,00€.

5.Ορισμός δικηγόρου

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος